Disclaimer/privacy policy

Hoewel zorgvuldigheid is betracht bij het waarborgen van de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website aanvaardt FysioXtra geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle informatie wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Privacybeleid Fysio Xtra

Fysio Xtra hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysio Xtra houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Uw persoonsgegevens zullen worden bewaard op servers binnen de    EU.
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
- U het recht heeft op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens.
- Indien u geen toestemming geeft om persoonsgegevens te verwerken, zal Fysio Xtra u geen diensten aan kunnen bieden.

Als Fysio Xtra zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen of bezwaar heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten en klanten
Persoonsgegevens van klanten worden door Fysio Xtra verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-       Administratieve doeleinde;
-       Verwerking van medische gegevens
-       Communicatie over de lichamelijke klachten naar andere
         zorgverleners (huisartsen/specialisten/collega fysiotherapeuten,
        overige zorgverleners. Hiervoor zal altijd uw toestemming worden
        gevraagd.
-       Verzenden van vragenlijsten ten behoeve van monitoring van uw            klachten*,
-       Verzenden van vragenlijsten via Qualizorg ten behoeve van                    monitoring van kwaliteit en verbeterpunten van Fysio Xtra*
-       Monitoring kwaliteit Fysio Xtra middels Landelijke database
        kwaliteit fysiotherapie*,
-       Opstellen trainingsschema’s;

*Indien u bezwaar heeft voor één of meerdere vormen van monitoring geef dit dan aan bij de receptie of uw behandelend therapeut. Zij kunnen dit in uw persoonsgegevens verwerken.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Het uitvoeren van het fysiotherapeutische behandelplan, trainingsdoelstelling, monitoring op de kwaliteitseisen van Fysio Xtra;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) zal Fysio Xtra de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

BSN, Identificatienummer (paspoort/rijbewijs/ID), Voorletters, Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres, Geslacht, Geboortedatum, Huisarts.     

Uw persoonsgegevens worden door Fysio Xtra opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-        Gedurende de looptijd van de overeenkomst/behandeltraject
-        In de financiële administratie voor maximaal 7 jaar voortvloeiend
         uit fiscale wetgeving
-        Voor de wettelijke bewaartermijn van uw medische dossier voor
         maximaal 15 jaar.

Aanvullende informatie met betrekking tot uw behandeling

Fysiotherapie valt onder de aanvullende verzekering. U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten en informeren of uw verzekering voldoende is. Indien dit niet het geval is zullen de kosten voor uzelf  zijn.

De eerste behandeling bestaat uit 2 gedeeltes. Dit omvat een intake, maken behandelplan, administratie  en behandeling. Dit geldt dan voor 2 behandelingen en deze zullen dan  ook zo gedeclareerd worden, conform de afspraken zoals deze gemaakt zijn met de zorgverzekeraars.

Indien u de afspraak bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Fysio Xtra
Steenweg 65 A
4181 AK Waardenburg

Walstraatje 1
5301 BV Zaltbommel

Ringelpoel 4 
4112 MA Beusichem 

Achterweg 31
4171 BA Herwijnen

T: 0418-65 18 63
E: info@fysioxtra.nl